Řád internátu při OU Kanina

  

Každý žák je povinen dodržovat řád domova a internátu a dbát pokynů vychovatelů, všech pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

 

ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM DO PROSTOR INTERNÁTU A ŠKOLY BEZ VĚDOMÍ POVOLANÝCH OSOB

 1. Žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen uhradit částku za ubytování a stravné vždy do 25. předchozího měsíce. Pokud tak neučiní, je 1. následujícího měsíce vyloučen z internátu (částka za září se platí hned při nástupu, za říjen pak do 25. září, atd.)

 2. Během roku ukončí vedoucí vychovatel nebo ředitel střední školy žákovi pobyt v domově nebo internátě pokud:

  1. o to požádá písemně zákonný zástupce, nebo zletilý žák

  2. zákonný zástupce, nebo žák nezaplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním v daném termínu, vyjma vážných důvodů, které mohou dočasně bránit poukázání příspěvku

  3. žák přestal být žákem odborného učiliště

  4. žákovi bylo povoleno přerušení studia

  5. žákovi bylo ukončeno ubytování na internátě pro porušení vnitřního řádu domova nebo internátu (§ 11, odst.3, pís. d)

 3. Zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, školských zařízení a přidružených objektů. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce – vyloučení z internátu.

 4. Zákaz kouření ve všech prostorách internátu.

 5. Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných škodlivých, návykových či toxických látek ve všech prostorách internátu a v době pobytu na internátě

 6. Žáci se smějí navštěvovat pouze ve společenské místnosti, nikoli na ložnicích.

 7. Peníze a cennosti si žáci ukládají do trezoru na vychovatelně, pokud tak neučiní, vychovatelé ani škola nenesou odpovědnost za jejich případnou ztrátu, zcizení či poškození.

 8. Každý ubytovaný žák je povinen denně dodržovat osobní hygienu.

 9. Žáci jsou povinni přezouvat se při pobytu na internátě do pantoflí, sportovní obuv (tenisky a pod.) je z hygienických důvodů nepřípustná.

 10. Ubytovaní nesmí poškozovat majetek internátu. Jimi poškozený majetek jim bude předepsán k úhradě a nezaplacení bude důvodem k vyloučení z internátu.

 11. V ložnicích a ostatních prostorech internátu jsou žáci povinni udržovat pořádek a čistotu.

 12. Žáci jsou povinni udržovat pořádek též v okolí školy a internátu a chovat se zde v souladu s pravidly slušného chování.

 13. Zákaz lepení či přibíjení plakátů, fotografií či jiných předmětů na stěny, dveře, okna nebo nábytek ložnic a ostatní prostor internátu.

 14. Zákaz používání jakýchkoliv elektrospotřebičů na ložnicích.

 15. Zákaz stěhování se žáků na jiné ložnice bez vědomí vychovatelské služby.

 16. Zákaz odnášení nádobí či příborů z jídelny do prostor internátu.

 17. Každé úterý a čtvrtek provádějí žáci pod dohledem vychovatelů větší úklid ložnic, každý pátek pak vyklízejí poličky a peřiňáky.

 18. Za pořádek ve společenských místnostech zodpovídají žáci sami, udržují je průběžně v pořádku.

 19. Přísný zákaz používání otevřeného ohně ve všech prostorách internátu (zapalovače, zápalky, svíčky apod.).

 20. Jakékoliv zjištěné závady a poškození zařízení internátu jsou žáci povinni neprodleně hlásit službu konající vychovatelce.

 21. Žáci nesmí opouštět svévolně a bez vědomí vychovatele prostory internátu.

 22. Zásady pohybu mimo objekt: žáci jsou povinni hlásit každé opuštění učiliště službu konajícím vychovatelům-vycházky jsou evidovány v knize vycházek, nesmí opouštět budovu nepřezutí a bez řádného oblečení dle počasí. Na vycházkách nemohou být žáci pod dozorem vychovatelů a tudíž učiliště za ně ani nemůže po dobu vycházky zodpovídat. Žáci si musí být vědomi dodržování denního režimu internátu a volit cíl vycházky tak, aby se stihli včas vrátit na internát.

 23. Používání jízdních kol, kolečkových bruslí, skateboardů a jiných nemotorových dopravních prostředků mimo areál učiliště: je povoleno pouze na základě písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce žáka. Za tyto dopravní prostředky učiliště nezodpovídá.

 24. Nástup na internát: vždy v neděli nejpozději do 19. hodiny a ti, kdo dojíždí autobusem z Prahy do 21. hodiny nebo v pondělí ráno, pokud žák stihne začátek vyučovací doby. Jezdit domů nebo na internát motorovými vozidly nebo na jízdních kolech je povoleno pouze na základě písemného souhlasu rodičů-zák. zástupců. Totéž platí i v případě vození žáků motorovými vozidly, řízenými cizími osobami.

 25. Po večerce (2200hod.) – dodržovat noční klid-mít dokončenou osobní hygienu, oblečen spací úbor a vypnuté mobilní telefony, či jiná zvuková zařízení.

 26. Je zakázáno stěhování nábytku na ložnicích a v ostatních prostorách internátu bez vědomí vychovatelů.

 27. Je zakázáno zapínání a sledování televize a videa bez vědomí vychovatelů a mimo určenou dobu.

 28. Odjezdy a příjezdy: vždy předkládat k podpisu vychovatelů a rodičů řádně vyplněnou odjezdovou knížku.

 29. Osobní věci žáků: není dovoleno vzájemné půjčování osobních věcí učňů, škola se nebude zabývat vyšetřování jejich případné ztráty či poškození.

 30. Vstup na internát: po dobu vyučování je internát pro žáky uzavřen.

 31. Vzkazy a omluvenky od rodičů odevzdají žáci neprodleně po příjezdu vychovatelské službě a též předloží ke kontrole „odjezdové knížky“ – dokument, který slouží ke komunikaci mezi vychovateli a rodiči (zákonnými zástupci) a potvrzuje dobu odjezdu a příjezdu.

 32. Požadavky na odjezd z internátu mimo běžnou dobu projedná žák vždy s vychovatelskou službou a předloží písemnou žádost rodičů (zák. zástupců).

 33. V případě onemocnění žáka v průběhu školního týdne, odjíždí žák, po předchozím informování třídního učitele a vychovatelské služby, domů.

 34. Z ubytování na internátu se může žák odhlásit písemně, se souhlasem zákonného zástupce.

 35. Řešení běžných přestupků žáků proti řádu internátu je plně v kompetenci vychovatelů, větší přestupky řeší ředitelka školy.

 36. Žáci jsou povinni se 5x denně stravovat.

 

PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

 

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

Adresa: OU Kanina, Kanina 57, 277 35 Kanina

Telefon
Sekretariát:

725 293 331
Sborovna: 722 123 033

E-mail: info@oukanina.cz

Facebook: FB icon