Termíny přijímacího řízení pro rok 2019/20

 

Po 4.3.2019 bude uchazečům zaslána pozvánka na přijímací pohovor spolu s přiděleným registračním číslem uchazeče. Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní do 30.4.2019 na stránkách školy. Na základě přiděleného registračního čísla se uchazeč dozví, zda bude do školy přijat.

Termíny informativních pohovorů v rámci PŘ

čtvrtek 4. dubna 2019

a pátek 5. dubna 2019

(individuálně si lze telefonicky dojednat i jiný termín).

U nás nejsou přijímací zkoušky, ale pouze přijímací pohovor.

Smyslem pohovoru je:

 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020

 

  1. Přijímání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v platném znění.
  2.  Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči budou do jednotlivých oborů zařazování dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.
  1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

           41-52-E/01      Zahradnické práce                             14

           65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby          14

           75-41-E/01      Pečovatelské služby                            8   

  1. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
  1. Kritéria pro obory s kódem E – tzn. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  1. Uchazeč musí přihlášku prokazatelným způsobem doručit řediteli střední školy do 1. března 2019. Po tomto termínu obdrží informaci o nekonání přijímacích zkoušek, zároveň s uvedením mu přiděleného registračního čísla.
  2. Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jeho konáním.
  3. Ředitel školy vyhodnotí výsledky přijímacího pohovoru do 3 dnů po jeho konání a neprodleně informuje prostřednictvím web stránek školy o přijetí ke studiu. O nepřijetí informuje uchazeče vždy písemně.
  4. Přijatý uchazeč, který má zájem studovat příslušný obor, musí potvrdit svůj úmysl nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení zprávy o přijetí tak, že odevzdá vyplněný zápisový lístek řediteli vybrané školy.

 Pokud se přijatý žák rozhodne jinak a zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva stát se žákem školy.

V Kanině                                                                                                  Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy

RYCHLÝ KONTAKT

Adresa: OU Kanina, Kanina 57, 277 35 Kanina

Telefon
Sekretariát:

725 293 331
Sborovna: 722 123 033

E-mail: info@oukanina.cz

Facebook: FB icon