ŠKOLNÍ ŘÁD OU KANINA

 • 1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o  pravidlech vzájemných vztahů pedagogickými pracovníky 
 • Škola realizuje právo žáka na vzdělání. Žákům splňujícím podmínky ke studiu umožňuje přístup ke vzdělání bez ohledu na národnostní a sociální původ, náboženské vyznání a politické smýšlení.
 • Výchova a vzdělávání ve škole směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k vzájemnému respektování a respektování ostatních občanů a jejich práv, posilování úcty k člověku, ke kulturním hodnotám nejen vlastní země, ale uznávaných hodnot i práv jiných národů.
 • Školní řád upravuje pravidla slušného chování žáků při pobytu ve škole a na školních akcích.
 • Škola připravuje žáky pro aktivní život ve svobodné, demokratické společnosti.
 • Žák studuje na škole dobrovolně, což stvrzuje akceptováním rozhodnutí o přijetí ke studiu. Tím zároveň získává práva žáka a zavazuje se dodržovat povinnosti dané školním řádem. 
 • 2 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 1. Žáci mají právo:
 2. vzdělávání a na školské služby podle školského zákona
 3. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 4. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
 5. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat
 6. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 7. obracet se s připomínkami a návrhy na třídního učitele a výchovného poradce
 8. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona, na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 9. uplatnit nárok na náhradu za věci ztracené z míst k tomu určených – ztrátu je třeba nahlásit neprodleně na sekretariátu školy
 10. podle svých zájmů využívat po vyučování nabídek školy – služeb školní knihovny, učebny výpočetní techniky, …
 11. na zachování anonymity při diskuzi o svých problémech, požádá-li o to vyučujícího
 12. na stravování ve školní jídelně
 13. využívat po dohodě s vyučujícími konzultace k upevnění a rozšíření vědomostí a dovedností
 14. zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy; součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce
 15. Práva uvedená v odstavci 1 písm. b), e), f), h) a j) mají také rodiče a zákonní zástupci nezletilých  žáků a v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost 
 • 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

Poctivé studium, skromné a slušné vystupování je nejen základní povinností , ale i věcí cti každého žáka. Žák je plně odpovědný jak za studijní výsledky, tak za své chování.

 Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (řády odborných učeben, pracoven odborného výcviku, tělocvičny, pozemků a zvláštní bezpečnostní předpisy při akcích mimo školu)plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem  

Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jejich vzdělávání
 • dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje , které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáků, a změny v těchto údajích
 • oznamovat třídnímu učiteli každou změnu svého trvalého pobytu i pobytu rodičů, změnu adresy pro doručování písemností a změnu telefonického spojení

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák řádně docházel do školy
 • na vyzvání ředitele školy, resp. zástupce ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje , které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáků, a změny v těchto údajích
 • oznamovat třídnímu učiteli každou změnu svého trvalého pobytu i pobytu žáka, změnu adresy pro doručování písemností a změnu telefonického spojení   
 • 4 Další povinnosti žáků 
 1. Dbát na hygienické zásady, chránit své zdraví a zdraví ostatních.
 2. Dbát na čistotu a pořádek ve škole a v jejím okolí.
 3. Být nejméně 5 minut před vyučováním ve třídě a po začátku vyučovací hodiny být na svém místě podle zasedacího pořádku stanoveného třídním učitelem (učitelem daného předmětu).
 4. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do učebny pozdravit povstáním, rovněž pozdravit povstáním při ukončení vyučovací hodiny.
 5. V budově školy zdravit dospělé; žáci oslovují učitele „pane učiteli, paní učitelko“.
 6. Chovat se na veřejnosti (i mimo vyučování ) tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno školy.
 7. Řídit se provozním řádem odborných učeben, tělovýchovných zařízení, školní jídelny, pracoven odborného výcviku. Každý žák zodpovídá za neporušenost a čistotu svého místa.
 8. Přijíždí-li žák do školy na kole, ukládá ho na určené místo a zabezpečí proti ztrátě.
 9. Přezouvat se na určených místech, dbát na uzamčení skříněk.
 10. Mít na vyučování potřebné pomůcky, učebnice a studijní průkaz – učňovskou knížku.
 11. O přestávkách dodržovat kázeň a neničit majetek školy; dbát na čistotu a pořádek.
 12. Chodit do jídelny ve vymezené době, čistě oblečen a dbát na zaplacení stravného v požadovaném termínu.
 13. Žákům se nedoporučuje nosit do školy věci, které nejsou potřebné pro vyučování (větší částky peněz, šperky, ostatní drahé věci, elektronické přístroje apod.). Za jejich poškození či případnou ztrátu nenese škola odpovědnost.
 14. Žák nesmí aktivně používat mobilní telefon v průběhu vyučování , v hodinách a na akcích školy musí být mobilní telefony vypnuty.
 15. V hlavní budově, jídelně, v hodinách teoretické výuky je zakázáno mít na hlavě pokrývku hlavy.
 16. Návštěvy u žáků během vyučování nejsou povoleny, výjimkou jsou návštěvy rodičů.
 17. Dojíždějící žáci ihned po skončení vyučování opouštějí budovu a areál školy.

  

 • 5 Docházka do školy

 Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastnit se všech povinných, případně nepovinných předmětů, které si zvolí.

 1. Žák může být výjimečně uvolněn z výuky (zpravidla rodinná rekreace nebo zdravotní pobyty žáka) na základě těchto pravidel:
 2. a) rodiče žáka musí předem o jeho uvolnění písemně požádat
 3. b) předchozí bod se nevztahuje na žádosti související se sportovní nebo zájmovou   činností  reprezentující školu

 

 1. Omlouvání nepřítomnosti:
  1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu (nemoc, mimořádná rodinná událost), je povinen jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák sám oznámit  třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Takové oznámení je možné sdělit telefonicky na číslo 315 693 141 nebo poslat e-mailem na adresu školy info@oukanina.cz
  2. První den návratu do školy je žák povinen bez vyzvání předložit třídnímu učiteli žákovský průkaz s omluvenkou, ve kterém je uveden důvod nepřítomnosti, popř. doplněný lékařským potvrzením. Pokud takto žák neučiní nebo není-li omluvenka dostatečná, budou pokládány zameškané hodiny za neomluvené.
  3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, může být uvolněn na základě včas podané písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka:
   • na jednu vyučovací hodinu učitelem, jehož hodinu zamešká
   • na více než jednu hodinu, nejdéle však na dva vyučovací dny, třídním učitelem
   • na dobu delší než dva vyučovací dny zástupcem ředitele školy, žádost předá žák prostřednictvím třídního učitele
  4. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí ve společné domácnosti, infekční chorobou, oznámí tuto okolnost zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neprodleně škole.
  5. Třídní učitel je oprávněn požadovat od žáka v případě delší nebo opakující se nepřítomnosti lékařské potvrzení.
  6. Neplnění řádné školní docházky má škola právo oznámit příslušným státním orgánům.
 2. Odejde-li žák ze školy během vyučování bez řádné omluvy, považují se hodiny jeho nepřítomnosti za neomluvené. Totéž platí pro kolektivní akce školy. Oznamovací povinnost žáků je nutná vzhledem k odpovědnosti školy za jejich bezpečnost po dobu vyučování.
 3. Škola může požadovat v případě, že nepřítomnost žáka ve škole z důvodu nemoci přesáhne 3 dny školního vyučování, doložení nepřítomnosti žáka ošetřujícím lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nebo omluvenky vystavené zletilým žákem samotným.  V případě časté nepřítomnosti žáka, které nasvědčuje zanedbávání školní docházky, může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky více jak 3 dny.
 4. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Zvýšenou nebo častou neomluvenou nepřítomnost řeší se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem formou pohovoru. Projedná důvod nepřítomnosti a způsob omlouvání a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti.
 5. Pokud i po tomto projednání neomluvená nepřítomnost žáka dále narůstá, řeší docházku pedagogická rada.

 

 • 6 Průběh středního vzdělávání 
 1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.
 2. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle § 70 školského zákona, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
 3. Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
 4. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy v rámci správního řízení, do které se žák hlásí. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.
 5. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 6. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 7. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
 8. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 9. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
 10. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, nezúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
 11. Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 
 • 7 Výchovná opatření 
 1. Výchovnými opatřeními jsou
 • pochvaly        
 • kázeňská opatření
 • další kázeňská opatření

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy. Další kázeňská opatření jsou napomenutí a důtky. Tato další kázeňská opatření nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel .

 1. Ředitel školy může v případech závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., nebo tímto školním řádem rozhodnout o
 • podmíněném vyloučení žáka ze školy/ internátu          
 • vyloučení žáka ze školy/internátu
 1. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., nebo tímto školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb.
 3. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
 4. Žák, který byl podmíněně vyloučen ze školy, je na konci klasifikačního období hodnocen z chování stupněm 3 – neuspokojivé.
 5. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci;
 •   za významné umístění  v  soutěžích
 •   za prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia nebo velmi nízkou absenci
 1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.
 2. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi udělit:
 • napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku
 • důtku třídního učitele
 • důtku ředitele školy
 1. Napomenutí třídního učitele (učitele odborného výcviku) uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí, důtku třídního učitele po projednání s ředitelem školy, resp. zástupcem ředitele školy. Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě školy. Žák, kterému byla udělena důtka ředitele školy, může být na konci klasifikačního období hodnocen z chování stupněm 2 – uspokojivé. 
 1. V případě neomluvené absence budou udělena následující kázeňská a ostatní kázeňská opatření:
 • za 1 – 7 neomluvených hodin napomenutí třídního učitele
 • za 8 – 14 neomluvených hodin důtka třídního učitele
 • za 15 – 28 neomluvených hodin důtka ředitele školy s tím, že tato absence je důvodem pro hodnocení z chování za dané klas. období stupněm 2- uspokojivé
 • za 29 – 33 neomluvených hodin důtka ředitele školy s tím, že tato absence je důvodem pro hodnocení z chování za dané kla. období stupněm 3 – neuspokojivé
 1. V případě neomluvené absence v délce nejméně pěti dnů, která nebyla omluvena ani po vyzvání ředitele školy do 10 dnů od doručení výzvy, bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal.
 2. Výše uvedené pochvaly, napomenutí a důtky musí mít jednotnou písemnou formu s uvedením odpovídající citace příslušného zákona a vyhlášky; musí být zaznamenány v katalogovém listu (třídním výkazu) a v příslušném modulu systému Bakalář. Kopie těchto dokumentů ukládá třídní učitel.
 3. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.