Aktuální informace k přijímacímu řízení pro šk.r. 2018/2019

Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Vážení uchazeči o studium, zákonní zástupci.

 

 • V termínu po 20.3.2018 obdržíte poštou Oznámení o přijímacím řízením a přidělení registračního čísla (Na základě přiděleného registračního čísla se dozvíte, zda budete ke studiu na naší škole přijat/a).
 • Současně budete pozváni k informativnímu pohovoru v rámci PŘ.

Pohovor je možné absolvovat v tyto termíny a časovém rozmezí:

 1. 4. 2018 – od 9.00 do 13.00 hodin

nebo

 1. 4. 2018 – od 9.00 do 13.00 hodin

(Z důvodu plynulé návaznosti jednotlivých pohovorů doporučujeme se předem telefonicky objednat u ředitelky školy na konkrétním čase Vaší návštěvy, případně si sjednat individuálně termín jiný.)

 

Smyslem pohovoru je:

 • V přátelské atmosféře s uchazečem pohovoří třídní učitel o motivaci ke studiu zvoleného oboru

a poskytne informace o reálném obsahu studia.

 • Poskytnout detailní informace o přijetí ke studiu.
 • Možnost předání zápisového lístku.
 • Seznam dokladů potřebných k nástupu.
 • Seznam školních pomůcek.
 • Možnost podat přihlášku k ubytování na internátu a stravování.
 • Předání doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra.

 

V souladu s §60, odst. 17 školského zákona budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny 23.4.2018 na internetových stránkách školy (www.oukanina.cz) a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka u vchodu do areálu školy).

 

Kladná rozhodnutí o přijetí ke studiu se neposílají. Po zveřejnění výsledků uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole odevzdáním či zasláním zápisového lístku do 10 pracovních dnů, tj. do 9. 5. 2018 včetně. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají právní účinky o přijetí.

 

Dále upozorňuji, že na základě vyhlášky č.671/2004 § 1, odst. a) je žák povinen předložit vysvědčení

o řádném splnění povinné školní docházky do 1. 9. 2018. Kopii vysvědčení můžete poslat během hlavních prázdnin nebo osobně odevzdat od 27. 8.  do 31. 8. 2018 v době od 8.00 do 12. 00 hodin v ředitelně školy.

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2018/2019

 1.  Přijímání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v platném znění.
 2.  Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči budou do jednotlivých oborů zařazování dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.
 1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

           41-52-E/01      Zahradnické práce                             14

           65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby          14

           75-41-E/01      Pečovatelské služby                            8   

 1. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
 • Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2018.
 • Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření – podpis.
 • U všech oborů škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče.
 • Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. 
 1. Kritéria pro obory s kódem E – tzn. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Aktuální zpráva o vyšetření uchazeče a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
 • Celkový prospěch za období povinné školní docházky.
 • Požadavky stanovené náročností oboru.
 • Posouzení zájmu žáka o obor.
 • Umístění žáka v soutěžích v rámci základního vzdělávání, sportovních soutěžích nebo dalších mimoškolních činnostech.
 1. Uchazeč musí přihlášku prokazatelným způsobem doručit řediteli střední školy do 1. března 2018. Po tomto termínu obdrží informaci o nekonání přijímacích zkoušek, zároveň s uvedením mu přiděleného jednacího čísla.
 2. Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jeho konáním.
 3. Ředitel školy vyhodnotí výsledky přijímacího pohovoru do 3 dnů po jeho konání a neprodleně informuje prostřednictvím web stránek školy o přijetí ke studiu. O nepřijetí informuje uchazeče vždy písemně.
 4. Přijatý uchazeč, který má zájem studovat příslušný obor, musí potvrdit svůj úmysl nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení o přijetí tak, že odevzdá vyplněný zápisový lístek řediteli vybrané školy.

 Pokud se přijatý žák rozhodne jinak a zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva stát se žákem školy.

V Kanině 31. 1. 2018                                                            Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2018/2019