Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2017/2018

 1.  Přijímání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v platném znění.
 2.  Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči budou do jednotlivých oborů zařazování dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.
 1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

           41-52-E/01      Zahradnické práce                             14

           65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby          14

           75-41-E/01      Pečovatelské služby                            8   

 1. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
 • Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2018.
 • Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření – podpis.
 • U všech oborů škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče.
 • Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. 
 1. Kritéria pro obory s kódem E – tzn. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Aktuální zpráva o vyšetření uchazeče a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
 • Celkový prospěch za období povinné školní docházky.
 • Požadavky stanovené náročností oboru.
 • Posouzení zájmu žáka o obor.
 • Umístění žáka v soutěžích v rámci základního vzdělávání, sportovních soutěžích nebo dalších mimoškolních činnostech.
 1. Uchazeč musí přihlášku prokazatelným způsobem doručit řediteli střední školy do 1. března 2018. Po tomto termínu obdrží informaci o nekonání přijímacích zkoušek, zároveň s uvedením mu přiděleného jednacího čísla.
 2. Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jeho konáním.
 3. Ředitel školy vyhodnotí výsledky přijímacího pohovoru do 3 dnů po jeho konání a neprodleně informuje prostřednictvím web stránek školy o přijetí ke studiu. O nepřijetí informuje uchazeče vždy písemně.
 4. Přijatý uchazeč, který má zájem studovat příslušný obor, musí potvrdit svůj úmysl nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení o přijetí tak, že odevzdá vyplněný zápisový lístek řediteli vybrané školy.

 Pokud se přijatý žák rozhodne jinak a zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva stát se žákem školy.

V Kanině 31. 1. 2018                                                            Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy

Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

 

Vážení uchazeči o studium, zákonní zástupci. 

 • V termínu po 5.3.2018 obdržíte poštou Oznámení o přijímacím řízením a přidělení registračního čísla (Na základě přiděleného registračního čísla se dozvíte, zda budete ke studiu na naší škole přijat/a).
 • Současně budete pozváni k informativnímu pohovoru v rámci PŘ.

Pohovor je možné absolvovat v tyto termíny a časovém rozmezí:

11.4.2018 – od 9.00 do 13.00 hodin  nebo 20.4. 2018 – od 9.00 do 13.00 hodin  

(Z důvodu plynulé návaznosti jednotlivých pohovorů doporučujeme se předem telefonicky objednat u ředitelky školy na konkrétním čase Vaší návštěvy, případně si sjednat individuálně termín jiný.)

 Smyslem pohovoru je:

 • V přátelské atmosféře s uchazečem pohovořit o jeho motivaci ke studiu zvoleného oboru a poskytnutí informací o reálném obsahu studia
 • Informace o přijetí ke studiu
 • Možnost předání zápisového lístku
 • Seznam dokladů potřebných k nástupu
 • Seznam školních pomůcek
 • Možnost podat přihlášku k ubytování a stravován
 • Předání doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra nebo zprávy o přiznaném podpůrném opatření je pro uchazeče výhodou

 Předběžné informace o výsledcích PŘ budou na webových stránkách školy po 20. 3. 2018.

Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení bude na webových stránkách školy zveřejněno po 23. 4. 2017.