Koncepce vzdělávání žáků i dospělých u nás na učilišti

 

Jsme učiliště internátního typu, které pracuje s dětmi s mentálním postižením již od roku 1964, kdy bylo založeno Ing. Jiřím Dürrem, jeho prvním ředitelem. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale vždy byli přednostně přijímáni žáci ze zvláštních, dnes praktických škol. Experimentálně jsme i my, za použití IVP (Individuálního vzdělávacího programu), poskytli v několika případech vzdělání žákům z pomocných škol, dnešních základních škol speciálních. Zkušenosti ukázaly, že i tyto děti jsou pod odborným vedením schopny zvládnout základy učebního oboru a pod vedením dalších odborníků se úspěšně zapojit do normálního života. Další významné zkušenosti jsme získávali v práci se skupinami žáků s různým stupněm zdravotního postižení a s výchovnými problémy. Osvědčily se skupinové terapie s psycholožkou PaedDr. Z. Kašparovou, která je naší dlouholetou externí spolupracovnicí. Do začátku školního roku 2008/09 jsme byli z rozhodnutí tehdejšího zřizovatele KÚ Středočeského kraje součástí SOU Liběchov, tedy školou státní. Pak ale mělo být naše odloučené pracoviště zrušeno a žáci, klienti i zaměstnanci měli být převedeni do SOU Liběchov. Především kvůli naléhavé žádosti rodičů žáků i klientů, aby naše pracoviště zůstalo zachováno, jsme využili možnosti, stát se součástí soukromoprávního subjektu Střední školy fotografické, filmové a televizní, o.p.s. Skalsko, což se nakonec podařilo. Od 1.1.2015 jsme se osamostatnili a jsme školskou právnickou osobou s názvem Odborné učiliště Kanina. V současnosti zřizujeme školské zařízení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří se u nás vyučují v těchto oborech:

Zahradnické práce                                            - kód: 41 - 52 - E/01

Stravovací a ubytovací služby                          - kód: 61 - 51 - E/01

Pečovatelské služby                                         - kód:75 - 41 - E/01

Vzděláváme přibližně 40 žáků v těchto oborech.

Konečným počtem by mělo být cca 45 žáků ve zmíněných oborech.

Do učiliště mohou být přijímáni učni, kteří mají splněnou základní školní docházku (Základní škola praktická a Základní škola speciální), věk není omezen.

U všech žáků se středním stupněm mentálního postižení je vypracováván Individuální vzdělávací plán. Výuka probíhá od 730 do 1400hod. a v průběhu této doby se střídá teoretické vyučování s odborným výcvikem. V souladu s vyhláškou je počet žáků ve skupině 5 až 7 žáků.

Po 14. hodině si přebírají učně vychovatelé, kteří mají připravený odpolední program.

V pátek v 1105hod., po skončení vyučovací doby, žáci odjíždějí domů. 

Jaké úkoly jsme si stanovili, abychom svůj záměr uskutečnili:

 1. Poskytnout informace zařízením, která mají v péči osoby se středním a lehkým stupněm MP a v případě zájmu navázat přímý kontakt.
 2. Umožnit rodičům navštívit naše zařízení.
 3. Zjistit možnosti dalšího financování pro pedagogické pracovníky a asistenty.
 4. Postupně vybavovat internát podle potřeb žáků - získat sponzory, případně zadávat projekty.
 5. Postupně vybavovat školu potřebnými pomůckami pro odborný výcvik. Na vysoké úrovni je škola vybavena pro výuku zahradnických prací: skleníky, pozemky, zemědělská technika atd. Pro kuchařský obor je k dispozici cvičná kuchyň a školní kuchyně  (konvektomat, kuchařské stroje apod.).Podle našich průzkumů by měl být zájem o obor Pečovatelské práce. Právě tato profese je žádaná v ústavech sociální péče, v domovech seniorů, ale určitě i ve zdravotnictví, a tak by vyučení klienti mohli pomáhat svým více postiženým spoluobčanům.
 6. Absolventům se pokusíme zajistit po ukončení studia pracovní zařazení.
 7. Pro ÚSP vyučit potřebné profese. Z klientů se pak mohou stát zaměstnanci ÚSP.
 8. Pro velké podniky zajistit potřebné dovednosti podle požadavků – mohly by být zdrojem určité formy stipendia pro tyto učně.
 9. Navázat kontakty s organizacemi, které se zabývají vyhledáváním pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany.
 10. Vybudovat chráněné dílny a vytvořit chráněné pracovní příležitosti pro naše absolventy.
 11. Spolupracovat se sociálními institucemi, získávat informace pro možnost použití peněz klientů na osobní asistenty a další pracovníky a organizace, kteří budou s klienty pracovat ve volném čase (LŠU, psycholog, terapeuti, hypoterapie a další odborníci podle potřeb a zájmů žáků).
 12. Důležité bude další vzdělávání všech zaměstnanců školy, jak pro účely pedagogické a výchovné, získávání dovedností, potřebných pro vyplnění volného času žáků, tak samozřejmě i pro práci v oblasti sociálně právní pomoci.

Hlavním úkolem je naučit žáky dovednostem  ve zvoleném oboru podle jejich schopností a navázání na vědomosti ze základní školy a individuální postup při osvojování vědomostí, dovedností a návyků. Tato nová možnost dalšího vzdělávání žáků se středním stupněm mentálního postižení, kteří v minulosti byli tohoto práva zbavováni, umožňuje zvýšit šanci na jejich začlenění do běžného života. Chceme tak pomoci Ústavům sociální péče a dalším státním i soukromým institucím, které s velkou obětavostí pracují s mentálně postiženými lidmi a umožňují jim prožívat šťastný život.

Uvítáme každou pomoc i radu od všech, kteří pracují se zdravotně postiženými občany nebo jsou ochotni přispět k dalšímu zkvalitňování jejich života.